Informacja

20181214

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wyników wdrożeń prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt.: „Wdrożenie na rynek udoskonalonych kół tarczowych o podwyższonej nośności i wydłużonej żywotności, dedykowanych do ciągników rolniczych oraz innych maszyn roboczych nowej generacji”.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-28-0008/18-00 Wartość projektu: 16 690 000,00 zł
Kwota dofinansowania 11 683 000,00 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest uruchomienie produkcji i wdrożenie na rynek napędowych kół tarczowych o znacznie podwyższonych parametrach technicznych i użytkowych. Dodatkowym efektem projektu będzie zmniejszenie ilości surowców wykorzystywanych w procesie produkcji. Dzięki wdrożeniu opisanego produktu Beneficjent zwiększy przewagę konkurencyjną na rynku oraz osiągnie znaczny wzrost przychodów z działalności. Projekt pozwoli też Wnioskodawcy na rozszerzenie działalności na inne rynki ze względu na innowacyjność i konkurencyjność produktu w skali międzynarodowej.
Planowanym efektem projektu jest produkcja i sprzedaż napędowych kół tarczowych o ulepszonych parametrach.