Informacja

20180802 logo

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5.0 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania modułowych zestawów kołowych nowej generacji”
Umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.05.01-28-0037/17
Koszt projektu 6 350 000,00 zł
Kwota dofinansowania 4 159 250,00 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności POLKAR WARMIA Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych modułowych zestawów kołowych nowej generacji o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych i oznaczonych parametrach modalnych. Założeniem twórców projektu jest myśl, aby nowe technologie wypracowane samodzielnie we współpracy z sektorem naukowym transferować do gospodarki celem jej unowocześnienia.

Rezultatem projektu jest produkcja modułowych zestawów kołowych nowej generacji.