Informacja

20180802 logo

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R pt.: „Produkcja zautomatyzowanych stanowisk do łączenia elementów metalowych metodą zgrzewania indukcyjnego prądami zmiennymi wysokiej częstotliwości”
Umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.05.01-28-0029/16
Koszt projektu 5 600 000,00 zł
Kwota dofinansowania 3 668 000,00 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności POLKAR WARMIA Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie do produkcji, na bazie technologii opracowanej we własnym zakresie, innowacyjnego urządzenia o nazwie Zautomatyzowane stanowisko do łączenia metalu metodą zgrzewania indukcyjnego prądami zmiennymi wysokiej częstotliwości. Założeniem twórców projektu jest myśl, aby nowe technologie wypracowane samodzielnie we współpracy z sektorem naukowym transferować do gospodarki celem jej unowocześnienia.

Rezultatem projektu jest produkcja Zautomatyzowanych stanowisk do łączenia metalu metodą zgrzewania indukcyjnego prądami zmiennymi wysokiej częstotliwości.